اگر قصد دارید جعبه های زیادی را جابجا کنید و دنبال چاره می‌گردید. پالت از لحاظ ظاهری به شکل صفحات تختی هستند که این قابلیت را دارند جعبه ها را در خود جای دهند تا جابجایی های سنگین به راحتی صورت گیرد. ساختار آنها به گونه ای